Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. január "Zsoltáros hónap"

2012.01.04
Jan.1.
"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolók székében nem ül,hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idején megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen." 1. zsoltár 1-3
http://www.youtube.com/watch?v=Nj0si3gbQDY
 "Az Úré a szabadítás"   3. zsoltár 9.
 "Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti magányotokban és csillapodjatok le"  4. zsoltár 5.
 
Jan.2.
"Mert nem olyan Isten vagy te, aki a hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt."  5.zsoltár 5-6

 "Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat." 6 zsoltár 10.

 "Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél." 8.zsoltár 4-7
http://www.youtube.com/watch?v=aZOHOBPhbac
 
 Jan.3.
"Azért Tebenned bíznak, akik ismerik a Te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged." 9.zsoltár 11.
 "Az Úr beszédei tiszta beszédek." 12.zsoltár 7.
 "Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!" 13.zsoltár 6.
 
 Jan.4.
"Azt mondja a balga az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső?" 14.zsoltár 1-2.

 "Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat felebarátjának, nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké." 15.zsoltár

"Áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem." 16.zsoltár 7.

Jan.5.
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad." 16.zsoltár 11."...Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, őbenne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem!" 18.zsoltár 2-3"Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta" 18.zsoltár 31.
 
Jan.6.
"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd,amelynek hangja nem hallható: Szózatuk kihat at egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez (a nap), mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. 
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; sz Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; aki megtartja azokat, nagy jutalma van.
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól (bűnöktől); ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek; és tiszta leszek sok vétektől.
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm." 19.zsoltár
http://www.youtube.com/watch?v=7KmE_rUlLqk
 
  "Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején" 20 zsoltár 2.
 "Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem." 22.zsoltár 11.
 
Jan.7.
"Dávid zsoltára
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; e Te vessződ és botod vígasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztos fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az úr házában lakom hosszú ideig."  23.zsoltár
 
Jan.8.
"Az Úré a föld, annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. Mert Ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. Ilyen az Őt keresők nemzetsége..." 24. zsoltár 1-6
 
Jan.9.
"Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem e Te igazságodban és taníts engem, mert Te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a Te jóvoltodért, Uram!" 25.zsoltár 4-7
 "Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják." 25.zsoltár 10.
 
Jan.10.
"Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a Te dicsőséged hajlékának helyét." 26.zsoltár 8.
 
"Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében..." 27.zsoltár 4.
 "Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát. Az Úr az én erőm és pajzsom, Őbenne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dícsérem Őt." 28.zsoltár 6-7.
 
Jan.11.
"Az Úr ad erőt népének, at Úr megáldja népét békességgel." 29. zsoltár 11.
"Mert csak pillanatig tart haragja, de élethosszglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm." 30.zsoltár 6.
 
Jan.12.
"Mert kősziklám és védőváram vagy Te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engem." 31.zsoltár4.
"Életem ideje kezedben van..."  31.zsoltár 16.
"Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád." 30.zsoltár 23.
 
Jan.13.
"Boldog az, kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen." 32.zsoltár 1-2.
"Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged." 32.zsoltár 8.
 
Jan.14.
"Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret!"33.zsoltár 1.
"Az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat." 33.zsoltár 18.
"Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik." 34.zsoltár 9.
"Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a vsalárd beszédtől. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövessed azt." 34.zsoltár 13-15.
 
Jan.15.
"Uram, az égig ér a Te kegyelmed, a Te hűséged a felhőkig!" 36.zsoltár 6.
"Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál Benne, majd Ő teljesíti." 37.zsoltár 3-5.
"Csillapodjál le az Úrban és várjad Őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!" 37.zsoltár 7-8.
"Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, és magzatja koldussá." 37.zsoltár 23-25.
 
Jan.16.
"Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből és kősziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott számba, a mi Istenünknek dicséretét..." 40.zsoltár 2-4.
"Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a Te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben." 40.zsoltár 11.
"Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Óh Isten!" 42.zsoltár 2.
http://www.youtube.com/watch?v=pvfUweiFwAc
http://www.youtube.com/watch?v=4uveVVGlvro&feature=related
 
Jan.17.
"Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodok bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek." 43.zsoltár 5.
"Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért!" 44. zsoltár 27.
 
Jan.18.
"Fölbuzog szívem szép beszédre..." 45.zsoltár 2.
"Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Nagy segítség a nyomorúságban.Azért nem félünk, ha elváltoznék ia a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától...A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk!" 46.zsoltár 1,2,3,8.
"Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcsességgel." 47.zsoltár 8.
 
Jan.19.
"A Te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében. Amilyen a neved, oh Isten, olyan a te dicsőséged a föld határáig; igazsággal teljes a Te jobbod." 48.zsoltár 10-11.
"Halljátok meg ezt mind, ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény...Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül, akik gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Minthogy lelküknek váltsága drága...A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másnak hagyják. ...Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből..." 49.zsoltár
 
Jan.20.
"Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. ÉS hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.  Aki hálával áldozik, az dicsőít engem és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását." 50.zsoltár 14,15,23.
"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a Te szabadításodnak örömét és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. ...Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten, nem veted te meg!" 51.zsoltár 12-15, 19.
 
Jan.21.
"Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső?" 53.zsoltár 2-3.
"Meghallja Isten és megfelel nekik,(mivelhogy ő eleitől fogva trónol), akik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent." 55.zsoltár 20.
"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz." 55.zsoltár 23.
 
Jan.22.
"Dícsérem Istent az Ő ígéretéért, dicsérem az Urat az Ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? Tartozom oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat; mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak  Isten előtt az életnek világosságában." 56.zsoltár 11-14.
"Mert az egekig ér a Te kegyelmed és a felhőkig a Te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a Te dicsőséged!" 57.zsoltár 11-12.
 
Jan.23.
"Hadd lakozzam a Te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a Te szárnyaid árnyéka alá!"  61.zsoltár 5.
"Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom...az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok Őbenne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. ...Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony Te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!" 62.zsoltár 2,8,9,12,13.
"Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem...hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a Te kegyelmed jobb az életnél...Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a Te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem." 63.zsoltár 2,3,4,7,8.
 
Jan.24.
"Rejts el engem a rosszakarók elől...akik megélesítik nyelvüket, mint a szablyát; irányozzák nyilukat, keserű beszédüket, hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt és nem félnek. Megátalkodottak gonosz szándékukban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, mondják: ki látja őket?... De meglövi őket az Isten...és megejtik őket, a nyelvük lesz ellenük..." 64.zsoltár 3-9.
 
Jan.25.
"Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit Te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a Te tornácaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!  Csodálatos dolgokat szólasz nekünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít fel erejével, körül van övezve hatalommal; aki lecsillapítja a tengerek zúgását, és a népek háborgását...Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik...megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal és a Te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek." 65. zsoltár
 
Jan.26.
"Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszéljem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel! Hozzá kiálték az én szájammal és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet és kegyelmét nem vonta meg tőlem." 66.zsoltár 16-20.
"A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk!" 67.zsoltár 7.
 
Jan.27.
"Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!" 68.zsoltár 20.
"...a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem" 69.zsoltár 10.
"örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten!" 70.zsoltár 5.
 
Jan.28.
"Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy Te. Mert Te vagy at én reménységem, og Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből Te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen. Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem! Óh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a Te karoat e nemzetségnek és minden következendőnek a Te nagy tetteidet." 71.zsoltár 3,5,6,9,17,18.
 
Jan. 29.
"Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!" 72.zsoltár 18.
 
Jan. 30.
"Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gnoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjük gondolatjai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat és nyelvük eljárja a földet...és mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem? Ímé, ezek gonoszok és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!...Gondolkozom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben. Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát. Bizony, síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől...Te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket." 73.zsoltár 2-20.
 
Jan.30.
"De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten mindörökké!" 73.zsoltár 23-26.